3 yritystä

Tuottavuus

...

  Tuottavuus

  Yrityksen työvoiman tuottavuudella on keskeinen rooli sen kannattavuudessa ja kilpailukyvyssä. Tuottavuus on tärkeää: Nosta tuottavuutta ja voit odottaa tuottavasi suurempia voittoja lisäämättä työntekijöiden määrää. Se lisää pitkän aikavälin menestymisen todennäköisyyttä kilpailluilla markkinoilla.

  Siksi on tärkeää, että yritysjohtajat ymmärtävät, kuinka tuottavuutta mitataan, ja käyttävät tätä tietoa sitten haasteiden tunnistamiseen ja ylittämiseen, työvoimansa tuottavuuden lisäämiseksi.

  Voit lisätä tuottavuuttasi ja osaamistasi sovelluksen avulla tässä suhteessa. Jos haluat tukea yrityksesi kasvua, älä etsi enää muuta. Tutustu parhaaseen tuottavuussovellukseen täällä verkkosivuillamme ja kirjoita arvostelu, jos olet käyttänyt sitä aiemmin, jotta muut asiakkaat voivat saada tietoa kokemuksistasi.


  Tuottavuus

  Tuottavuussovellus (kutsutaan myös henkilökohtaiseksi tuottavuussovellukseksi tai toimiston tuottavuussovellukseksi) on sovellus, jota käytetään tietojen (kuten asiakirjojen, esitysten, laskentataulukoiden, tietokantojen, kaavioiden, kaavioiden, digitaalisten maalausten, elektronisen musiikin ja digitaalisen videon) tuottamiseen. Sen nimi sai alkunsa sen tuottavuutta kasvatettiin erityisesti yksittäisissä toimistoissa. Tuottavuussovellus pyrkii parantamaan yksilön tai tiimin tehokkuutta. Vaikka yksilöt voivat käyttää muistiinpano- tai kalenterisovellusta henkilökohtaiseen tuottavuuteen, tiimin tuottavuus riippuu avoimuudesta, yhteistyöstä, luottamuksesta ja viestinnästä. Tuottavuussovelluksen avulla käyttäjät voivat luoda projektisuunnitelmia, lisätä ja määrittää tehtäviä sekä saada yleiskatsauksen edistymisestä yhdellä silmäyksellä. konekirjoittajista tietotyöntekijöihin, vaikka sen ulottuvuus on nyt sitä laajempi.

  Tuottavuus määritellään yleisesti; tuotannon määrän suhde panoksen määrään. Toisin sanoen se mittaa, kuinka tehokkaasti tuotantopanoksia, kuten työvoimaa ja pääomaa, käytetään taloudessa tietyn tason tuottamiseen. Tuottavuutta pidetään keskeisenä talouskasvun ja kilpailukyvyn lähteenä ja sellaisena se on perustilastotietoa moniin kansainvälisiin vertailuihin ja maiden suoritusarviointiin. Tuottavuustietojen avulla tutkitaan esimerkiksi tuote- ja työmarkkinoiden sopeuttamisen vaikutusta taloudelliseen suorituskykyyn. Tuottavuuden kasvu on tärkeä elementti talouksien tuotantokapasiteetin mallintamisessa. Sen avulla analyytikot voivat myös määrittää kapasiteetin käyttöasteen, mikä puolestaan ​​mahdollistaa talouksien aseman mittaamisen suhdannekierrossa ja talouskasvun ennustamisen. Lisäksi tuotantokapasiteettia käytetään kysynnän ja inflaatiopaineiden arvioimiseen.

  Tuottavuuden mittareita on erilaisia, ja valinta niiden välillä riippuu joko tuottavuusmittauksen tarkoituksesta ja/tai tiedon saatavuudesta. Yksi yleisimmin käytetyistä tuottavuuden mittareista on bruttokansantuote (BKT) henkeä kohti. Työtunnit, tämä mitta kuvaa työpanoksen käyttöä paremmin kuin pelkkä tuotanto henkeä kohti. Yleisesti ottaen työtuntien kokonaismäärän vakiolähde on OECD:n vuositilinpidon tietokanta, mutta useiden maiden osalta on käytettävä muita lähteitä. Huolimatta edistymisestä ja ponnisteluista tällä alalla, työajan mittaaminen kärsii edelleen useista tilasto-ongelmista. Maittain käytetään erilaisia ​​käsitteitä ja tilastollisia peruslähteitä, mikä voi haitata kansainvälistä vertailua. Periaatteessa työpanoksen mittaamisessa tulisi ottaa huomioon myös erot työntekijöiden koulutustasossa, taidoissa ja kokemuksessa. Siksi OECD on alkanut kehittää räätälöityjä työpanostavoitteita.

  Pääomapanoksen roolin huomioon ottamiseksi sopiva mitta on tuottavien palveluiden virta, joka voidaan vähentää aikaisempien investointien (kuten koneet ja laitteet) kumulatiivisesta kannasta. OECD on arvioinut nämä palvelut "tuotantopääomakannan" muutosnopeudella, jossa otetaan huomioon kuluminen, eläkkeelle siirtymiset ja muut kiinteän pääoman tuotantokapasiteetin supistumisen lähteet. Pääomaetujen hinta per. omaisuus mitataan niiden vuokrahintana. Periaatteessa jälkimmäinen voitaisiin havaita suoraan, jos kaikille pääomapalveluille olisi olemassa markkinat. Käytännössä vuokrahinnat on kuitenkin laskettava useimpien omaisuuserien osalta käyttämällä implisiittistä vuokraa, jonka pääoma maanomistajat "maksavat" itselleen (tai "pääoman käyttökustannukset").

  Mitä tuottavuus on?

  Tuottavuus on taloudellisen tai liiketoiminnan suorituskyvyn mitta, joka osoittaa, kuinka tehokkaasti ihmiset, yritykset, teollisuudenalat ja kokonaiset taloudet muuttavat panokset, kuten työvoiman ja pääoman, tuotteiksi, kuten tavaroiksi tai palveluiksi. Tuottavuutta voidaan mitata millä tahansa näistä viidestä tasosta:

  Henkilökohtainen tuottavuus:
  Termiä "henkilökohtainen tuottavuus" käytetään usein kuvaamaan, kuinka paljon yksilöt voivat saavuttaa joka päivä henkilökohtaisessa elämässään, ei vain työpaikalla.

  Työn tuottavuus:
  Työvoiman tuottavuus, tämän artikkelin painopiste, on kaikkien yritysten työntekijöiden yleinen tuottavuus.

  Toimialan tuottavuus:
  Toimialan tai toimialan kaikkien yritysten kokonaistuottavuus on osoitus alan tuottavuudesta.

  Ryhmän tai osaston tuottavuus:
  Yhden tai useamman yksilön kollektiivinen tuotanto, jotka yhdistyvät yhteisen päämäärän alle.

  Kansallinen tai globaali tuottavuus:
  Kaikkien talouden toimialojen kokonaistuottavuus ilmaisee talouden tuottavuuden.

  Keskeiset saavutukset

  Tuottavuus on avain yrityksen kannattavuuteen ja menestymiseen.

  Työn tuottavuus mittaa, kuinka tehokkaasti yritys muuntaa panokset, kuten työn tai pääoman, tuotoksiksi, kuten tavaroiksi ja palveluiksi.

  Tuottavuuden lisäämisen esteitä ovat esimerkiksi liian paljon sähköpostia, liian monta kokousta, liikaa manuaalisia prosesseja ja hidas tekniikka. Yksinkertaiset korjaukset voivat auttaa ratkaisemaan nämä ongelmat.

  Tuottavuusmittareiden tunnistaminen ja seuranta voi auttaa yrityksiä hallitsemaan ja parantamaan työvoiman tuottavuutta.

  Suorituskyvynhallintaohjelmisto voi helpottaa tuottavuuden mittaamista ja hallintaa.

  Tuottavuus yrityksille selitetty

  Tuottavuus lasketaan jakamalla tuotos panoksella. Peruskaava on:

  Tuottavuus = Output / Input

  Tuotos mitataan tyypillisesti yrityksen tuottamien tuotteiden ja palvelujen dollariarvoina tai yksikköinä. Syöte on mikä tahansa resurssi, jota käytetään tuotteiden ja palvelujen luomiseen. Kaksi yleisintä panostyyppiä ovat pääoma - joka sisältää investoinnit tuotannossa käytettävään omaisuuteen, kuten tuotantolaitteisiin ja tietokoneisiin - ja työvoima.

  Muita panoksia voivat olla energia, teknologia, materiaalit ja ostetut palvelut.

  Työn tuottavuus mittaa tuotantoa per tunnin työ.

  Pääoman tuottavuus on tuottavuutta, jonka voidaan katsoa johtuvan yrityksesi tuotoksen tuottamiseen käytetyistä varoista eli sijoitetuista rahoista.

  Monitekijätuottavuus, joka tunnetaan myös nimellä kokonaistuottavuus, ottaa huomioon useita panoksia. Yhdysvaltojen Bureau of Labor Statistics laskee kansallisen monitekijätuottavuuden jakamalla tuotantoindeksin yhdistetyllä työ- ja pääomapanosindeksillä.